1. Договір оферти

2. Угода про конфіденційність

3. Угода користувача

Договір оферти

Договір про надання послуг онлайн-сервісу https://venta-crm.pro/ у мережі Інтернет

м.Дніпро

17.12.2023 р.

Даний Договір є публічним Договором і приведені нижче умови є офертою (пропозицією) ФОП Омелян О.О., іменоване далі Виконавець, в особі директора Омелян О.О, що діє на підставі Статуту, до будь-якої фізичної або юридичної особи, надалі Замовник, що акцептує (приймає) ці умови.
Оферта Виконавця вважається акцептованою Замовником, а Договір вважається укладеним та таким, що вступив в дію, якщо Замовник зареєстрував Аккаунт на Сайті та отримав Дані авторизації.
Терміни
Сайт — Інтернет-сайт, доступний за адресою (що має доменне ім’я) https://venta-crm.com/, за допомогою якого надається доступ до Сервісів.
Субдомен — домен третього рівня, що має вид http://name.venta-crm.com, де name — ім’я, яке надається Замовнику у рамках Аккаунту на час використання Послуг.
Сервіси — різні функції Сайту, Суб-Домену й програмно-апаратного комплексу, що дозволяють Замовникові вести облік господарської діяльності Замовника й здійснювати її оптимізацію.
Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- й змішані матеріали інформаційного характеру.
Особистий рахунок — функція Сайту, що дозволяє стежити за надходженнями й витратами коштів, сплачених Замовником за надання Послуг.
Дані авторизації — дані, необхідні для ідентифікації користувача й використання Сервісів, що складаються із Логіну — унікального ідентифікатора, у вигляді адреси електронної пошти, і Пароля — набору символів, що захищають доступ до Аккаунту Замовника від стороннього доступу третіх осіб.
Тарифний план — докладний перелік доступних Сервісів, їх характеристик і вартості.
Аккаунт — сукупність Даних авторизації, Суб-Домену й Інформаційних матеріалів Замовника, що зберігаються та обробляються в програмно-апаратних комплексах.
1. Предмет договору1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові Послуги у вигляді доступу до Сайту та його Сервісам (далі «Послуги»), згідно обраного Замовником Тарифного плану.
1.2. Послуги починають надаватися Замовникові протягом доби, з моменту реєстрації Аккаунту на Сайті та отримання Даних авторизації.
1.3. Замовник має право використовувати Послуги не здійснюючи попередню оплату їх вартості протягом 15 календарних днів з моменту реєстрації Аккаунту Замовника. По закінченню даного строку Замовник зобов’язаний сплатити вартість Послуг згідно обраного Тарифного плану для подальшого користування Послугами. У разі несплати Послуг доступ до них обмежується у порядку нижченаведених умов Договору.
1.4. Надання й одержання Послуг здійснюється Сторонами за допомогою мережі Інтернет.
1.5. У перелік Послуг не входить надання можливості використання Послуг в офісі Виконавця, настроювання й/або діагностика обладнання (персонального комп’ютера, модему і т.д.) і програмного забезпечення Замовника, як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.
2. Умови реєстрації Аккаунту й використання доменних імен2.1. Замовник не має права надавати в оренду, продавати або будь-яким іншим способом надавати Субдомен у постійне або тимчасове, платне або безкоштовне, володіння й/або користування третім особам (за виключенням Користувачів, що зареєстровані у рамках Аккаунту). Суб-Домен, що надається Замовникові на час використання їм Послуг, протягом усього терміну дії Договору й після його закінчення належить Виконавцеві.
2.2. Субдомен надається в тому випадку, якщо це необхідно та на момент надання таке доменне ім’я вільне, та якщо не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми при реєстрації такого імені.
2.3. Права на використання субдомену надаються Замовникові тільки на строк використання Замовником Послуг, за умови оплати цих Послуг. При цьому всі витрати на створення та обслуговування субдомену несе Замовник.
2.4. При створенні субдомену оновлення Venta-CRM відбувається тільки для цього субдомен, а всі інші доробки системи та її функціоналу на основному домені venta-crm.com на субдомен переносяться тільки за згодою Замовника та за його рахунок. 
2.5. Після закінчення дії Договору Виконавець має право надати Субдомен, який використовував Замовник, іншому замовникові (особі, що використовує Послуги Виконавця).
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Обов’язки Замовника:3.1.1. Вчасно й у повному обсязі сплачувати Послуги Виконавця відповідно до обраного Тарифного плану.
3.1.2. За рахунок своїх сил і коштів забезпечити собі доступ до мережі Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання.
3.1.3. Повністю дотримуватися й виконувати умови Договору й інших угод, що регулюють використання Послуг, Сервісів і Сайту.
3.2. Обов’язки Виконавця:3.2.1. Якісно, вчасно й у повному обсязі надавати Послуги Замовникові.
3.2.2. Не пізніше, ніж за 24 години (двадцять чотири години) попередити Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних Послуг шляхом відправлення відповідного попередження на адресу електронної пошти Замовника.
3.2.3. Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Угодою про Конфіденційність», «Угодою Користувача», даним Договором й чинним законодавством.
3.2.4. Вчасно інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом публікації такої інформації на Сайті й/або шляхом її відправлення на адресу електронної пошти Замовника.
3.3. Права Замовника:3.3.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов даного Договору.
3.3.2. Вчасно й у повному обсязі одержувати від Виконавця інформацію (у тому числі, у писемній формі) щодо якості, вартості й порядку надання Послуг. При цьому консультування про порядок використання Сайту й Сервісів здійснюється Виконавцем винятково через електронну пошту й форму, розташовану за адресою https://venta-crm.com//support.html (консультування не здійснюється за допомогою телефонного, факсового й іншого зв’язку).
3.4. Права Виконавця:3.4.1. У випадку прострочення оплати Послуг більш ніж на 5 (п’ять) днів з моменту закінчення сплаченого періоду, а також у випадку порушення Замовником умов Договору й/або угод, що регулюють порядок використання Послуг, Сайту й Сервісів («Угода Користувача», «Угода про конфіденційність» і т.д.) і/або порушення чинного законодавства, Виконавець має право зменшити перелік Послуг або призупинити надання Послуг Замовникові шляхом блокування доступу Замовника до Аккаунту, Сайту, Сервісів. Виконавець письмово повідомляє Замовника за 3 (три) робочих дня (або в інший строк) до настання таких обмежень і блокування, із вказівкою причини такого блокування та, якщо це можливо, вказання умов, при яких доступ буде відновлений. У випадку припинення надання Послуг із причин, зазначеним у даному пункті Замовник сплачує фактично зроблені Послуги.
3.4.2. По закінченню 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту блокування доступу Замовника до Аккаунту Виконавець має право знищити Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали Замовника, що й зберігаються в ньому.
3.4.3. При підвищених вимогах Замовника до функціональних, апаратних і інших ресурсах, які надаються в рамках Послуг, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший Тарифний план.
3.4.4. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість наданих Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених даним Договором.
4. Вартість послуг та порядок розрахунків4.1. Вартість Послуг згідно обраного Замовником Тарифного плану на момент укладання Договору зазначається на веб-сторінці https://venta-crm.com/pricing
4.2. Мінімальний строк надання Послуг Замовникові, який є юридичною особою й здійснює оплату Послуг шляхом безготівкового перерахування коштів, становить 3 (три) місяця. У зв’язку із цим мінімальний платіж такого Замовника повинен становити не менш тримісячної вартості Послуг. Виконавець починає надання Послуг тільки після одержання повної сплати за даний період.
4.3. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на рахунки Виконавця. Це можна зробити або за допомогою функціоналу сайту або шляхом запиту реквізитів на оплату в технічній підтримці сайту https://t.me/venta_crm

4.5. Послуги надаються за умови оплачених послуг. Замовник зобов’язаний самостійно стежити за строком дії Тарифного пакета. Сервіс автоматично повідомляє Замовника про необхідність оплати за 5 (п’ять) календарних днів до розрахункової дати шляхом повідомлення при вході системи Venta-CRM під логіном та паролем користувача, який належить до Замовника.
4.6. Виконавець має право в однобічному порядку змінювати вартість Послуг і Тарифні плани. Змінена вартість Послуг і Тарифні плани починають діяти з дати, зазначеної в письмовому повідомленні Виконавця, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту одержання такого повідомлення Замовником. Зміна вартості Послуг і Тарифних планів не застосовується до вже оплачених Замовником Послуг.
4.7. У випадку незгоди Замовника зі зміною вартості Послуг і/або Тарифних планів, Замовник зобов’язаний протягом 7 (семи) днів з моменту направлення Виконавцем інформації про зміни, письмово повідомити Виконавця по електронній пошті про свою незгоду. У випадку недосягнення згоди між Сторонами про зміни умов Договору, Договір вважається розірваним.
4.8. При здійсненні оплати Замовник зобов’язаний вказувати в платіжному документі свій Тарифний план і назву Компанії (аккаунту), в користь якої надсилається платіж. Якщо в призначенні платежу, здійсненого Замовником і зарахованого на розрахунковий рахунок Виконавця, не зазначена назва компанії (аккаунту) Замовника, Виконавець має право не надавати Послуги до моменту підтвердження Замовником даної оплати в рахунок конкретної Компанії (аккаунта).
4.9. Послуги вважаються сплаченими для тієї Компанії (аккаунту), який зазначений у призначенні платежу, незалежно від того, хто зробив сплату.
4.10. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних їм платежів. У випадку зміни банківських реквізитів Виконавця, нові реквізити можуть бути доведені до відома Замовника шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. З моменту направлення Виконавцем письмового повідомлення про зміну платіжних реквізитів Замовник самостійно відповідає за платежі, здійснені за попередніми банківськими реквізитами.
4.11. Датою сплати Послуг вважається дата зарахування коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця.
4.12. У випадку прострочення оплати, Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів здійснити оплату Послуг за обраний Замовником розрахунковий період згідно свого Тарифного плану.
4.13. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту виникнення прострочки платежу або неоплати Замовником Тарифного пакета, Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали, що зберігаються в ньому, зберігаються за Замовником. По закінченню цього строку, Виконавець має право знищити Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали, що зберігаються в ньому.
4.14. При неможливості використання Замовником Послуг із причин, що залежать від Виконавця, і за умови сумлінного виконання Замовником своїх зобов’язань за договором Виконавець не стягує оплату за час такого ненадання Послуг.
5.Повернення коштів5.1.Виконавець повертає кошти, сплачені Замовником протягом 14 календарних днів після отримання платежу Виконавцем за запитом Замовника на email .moc.mrc-atnev%40troppus Якщо минуло більше ніж 14 календарних днів після дати отримання платежу Виконавцем - цей платіж не повертається.
6. Порядок здачі-приймання наданих Послуг6.1. У випадку необхідності, за ініціативою однієї зі Сторін, по закінченню облікового періоду надання Послуг Сторонами може бути складений Акт здачі-приймання наданих Послуг.
6.2. У разі складання Акту Замовник зобов’язаний прийняти надані Послуги, підписати акт і повернути його другий екземпляр Виконавцеві не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання, або в той самий строк надати Виконавцеві мотивовану відмову від підписання Акту, направивши її в писемній формі на поштову адресу Виконавця: moc.mrc-atnev%40troppus
6.3. У випадку недотримання Замовником строків, зазначених у п.6.2. Договору, Послуги вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі й без зауважень.
6.4. Замовник відповідає за несвоєчасне підписання й передачу Виконавцеві актів здачі-приймання наданих Послуг.
6.5. Доставка Замовникові підписаних Виконавцем документів проводиться за рахунок і засобами Виконавця. Доставка Виконавцеві підписаних Замовником документів проводиться за рахунок і засобами Замовника.
7. Відповідальність Сторін7.1. Сторони розуміють специфіку обробки й передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг по незалежним від нього причинам, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі даних, що не належать Виконавцеві.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки й неодержану вигоду, пов’язану з використанням Послуг Замовником.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст будь-яких даних і Інформаційних матеріалів, які створюються, обробляються, передаються й отримуються Замовником або іншими користувачами Сайту й не відшкодовує будь-які збитки, нанесені такими даними, їхнім змістом і використанням.
7.4. У випадку якщо Замовникові стало відомо про порушення будь-якою іншою особою умов даного Договору, «Угоди Користувача», «Угоди про конфіденційність» або будь-якої іншої угоди з Виконавцем, Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про такі порушення й вжити необхідних заходів, у межах своєї компетенції, для припинення таких порушень.
7.5. У випадку ненадання або неякісного надання Послуг, Виконавець виплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості Послуг за відповідний місяць за кожний факт такого порушення. Оплата штрафних санкцій здійснюється винятково шляхом вирахування суми штрафних санкцій з вартості Послуг за наступний звітний період.
7.6. У випадку, якщо безперервний строк порушення надання Послуг перевищує 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Замовник має право розірвати даний Договір в однобічному порядку й вимагати повернення вартості ненаданих або наданих неналежним чином Послуг. При цьому за Замовником зберігається право на стягнення штрафних санкцій згідно п. 7.5 Договору.
7.7. Замовник відповідає за схоронність своїх Даних авторизації й за документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцеві в результаті санкційованого або несанкційованого одержання й використання Даних авторизації Замовника будь-ким. У випадку крадіжки Даних авторизації (Логіна й Пароля) Замовника, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну Пароля з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує оплату Послуг на дату зміни Пароля.
8. Порядок вирішення спорів8.1. Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред’явлення претензії відповідно до чинного законодавства країни Виконавця.
8.2. До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, які заявлені Замовником у писемній формі та з дотриманням строків позовної давності, що встановлені чинним законодавством країни Виконавця. Строк розгляду претензій Замовника становить не більш 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її одержання Виконавцем.
8.3. З метою врегулювання технічних питань, при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при використанні Послуг, Сайту, Аккаунту й/або мережі Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.
8.4. Сторони прийшли до згоди, що при розгляді суперечок, Сторони мають право надавати як докази роздруківку електронних листів (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) видсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа підтверджується незалежними експертами або Інтернет-сервіс-провайдером, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист.
8.5. У випадку неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, суперечки розглядаються у відповідному суді країни Виконавця.
8.6. Із усіх питань, не врегульованих Договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством країни Виконавця.
9. Термін дії договору9.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовником Аккаунту на Сайті і діє протягом усього строку, коли Виконавець надає Послуги, а Замовник їх сплачує, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
9.2. Дія Договору також припиняється у випадку:9.2.1. розторгнення Договору за згодою Сторін;
9.2.2. відмови Замовника від Послуг, про яку він повинен сповістити Виконавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця;
9.2.3. відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору, шляхом відправлення повідомлення про розторгнення Договору на адресу Замовника не пізніше 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору;
9.2.4. з ініціативи однієї зі Сторін у випадку грубого й/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору.
10. Додаткові умови10.1. Замовник підтверджує, що на момент підписання Договору він ознайомлений і повністю згоден при використанні Послуг і Сайту виконувати умови «Угоди про конфіденційність» і умови «Угоди Користувача».
10.2. Сторони встановили, що назви глав (статей) Договору призначені винятково для зручності користування текстом Договору і буквального юридичного тлумачення не мають.
10.3. Сторона, у якої відбулися зміни в контактних даних (поштовий, юридичний, адреса, телефон, банківські реквізити, склад контактних осіб і інші дані, які можуть вплинути на виконання умов Договору) зобов’язана проінформувати про цей іншу Сторону протягом 15 днів з моменту таких змін.
10.4. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації, що надає цінність через її невідомість іншим особам, і вжити заходів по нерозголошенню такої інформації. У випадку розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення яким-небудь іншим способом можливі тільки по письмовому дозволу іншої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.
10.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникло після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор). Сторони зобов’язуються інформувати один одного протягом 3-х днів з моменту настання даних обставин.


ВИКОНАВЕЦЬФОП Омелян О.О.ІПН: 270841144951012, Україна, Дніпропетровська область, с. Ляшківкавул. Невського, будинок 28email: moc.mrc-atnev%40troppus

Угода про конфіденційність

Venta-CRM розуміє важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, а також Інформаційних матеріалів, що знаходяться в облікових записах Користувача, тому укладає із Вами (далі «Користувач») дану Угоду про конфіденційність (далі «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Venta-CRM Персональних та інших даних Користувача при використанні Користувачем послуг Venta-CRM та Інтернет-сайту https://venta-crm.com/ (далі «Сайт»).Для того, щоб користуватися Сайтом, Послугами й Сервісами, Користувач зобов’язаний надати свою згоду з умовами цієї Угоди. Користувач не має права використовувати Сайт і послуги, якщо він не згодний з умовами Угоди.Користувач не має права використовувати Сайт, Послуги й Сервіси й не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди з Venta-CRM.
ТЕРМІНИПерсональні дані — інформація, яка відноситься до певного Користувача та яка дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.Загальнодоступні дані — дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа — власник цих даних, надав доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які згідно з даною Угодою й/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.Обліковий запис — запис, який містить дані авторизації Користувача (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Користувача при використанні їм Сайту й Послуг.Cookie — фрагмент даних, що не містить Персональних даних, створений Сайтом і збережений у комп’ютері Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент. Блокування Cookie Користувачем може призвести до скрутного використання Сайту та Послуг або до повної неможливості їх використання.Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео, та змішані матеріали інформаційного характеру.
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних і інших даних (у т.ч. Інформаційних матеріалів), які надаються та розміщуються Користувачем при використанні їм Сайту й Послуг.1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту й/або Послуги Користувач надає Venta-CRM право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати Персональні дані та Інформаційні матеріали Користувача на умовах даної Угоди.1.3. Дана Угода не регулює й Venta-CRM не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних і Інформаційних матеріалів Користувача сторонніми підприємствами й організаціями, які не перебувають у володінні або під керуванням Venta-CRM, і фізичними особами, які не є працівниками Venta-CRM, навіть якщо Користувач отримує доступ до сайтів, ПО, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних і інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Venta-CRM, а також надання Користувачеві послуг, включаючи показ персоналізованої або загальної інформації, поліпшення якості існуючих послуг наданих Venta-CRM.
2. ОДЕРЖАННЯ, ОБРОБКА Й ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ2.1. При створенні Облікового запису Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім’я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Користувачем Облікового запису, Venta-CRM одержує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні їм Сайту.2.2. Venta-CRM має право завантажувати на комп’ютери Користувачів файли cookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, створену за допомогою cookie.2.3. При використанні Користувачем Сайту й послуг обладнання Venta-CRM автоматично зберігає, обробляє й використовує дані Користувача, які не належать до Персональних, наприклад: IP-Адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-Адреси, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність у комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.2.4. Venta-CRM має право зберігати Персональні й інші дані Користувача стільки, скільки необхідно для реалізації мети, яка зазначена в даній Угоді, або в строки, встановлені чинним законодавством країни Venta-CRM, міжнародним законодавством, або країни Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.
3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ3.1. Venta-CRM зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:після одержання згоди Користувача, до якого належить дана інформація;по обґрунтованим запитами державних органів, які мають право одержувати такі дані;у тому, випадку якщо, на думку Venta-CRM Користувач порушує умови даного Угоди й/або інших договорів і угод між Venta-CRM і Користувачем.3.2. Користувач дозволяє Venta-CRM дозволяти іншим компаніям, з якими Venta-CRM уклав відповідні угоди, одержувати, зберігати й обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних та Інформаційних матеріалів), такі як IP-Адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості надаваних цими компаніями послуг і інформації рекламного характеру.3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована й у випадку, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Venta-CRM, Venta-CRM не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом. Використання Користувачем протоколу HTTPS (якщо така функція передбачена Тарифним планом Користувача) підвищує безпеку передачі даних в мережі Інтернет.3.4. Користувач має право запросити, змінити або вилучити свої Персональні дані, які знаходяться в Venta-CRM. Користувач може самостійно звинити або видалити свої Персональні дані використовуючи відповідні функції Сайту та свій обліковий запис. Якщо це не є можливим, Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Venta-CRM, зазначену на Сайті.3.5. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким чином стала відома інформація відносно Venta-CRM і/або третіх осіб, яка згідно із законодавством України відноситься до конфіденційної й/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.3.6. Доступ до облікового запису (аккаунту) і даним, що зберігаються в обліковому записі Користувача, здійснюється з використанням відповідного логіна й пароля. У випадку, якщо сервіси Сайту, доступні Користувачеві, дозволяють зробити загальнодоступною яку-небудь інформацію Користувача, Користувач самостійно й під свою власну відповідальність активує й використовує дані функції Сайту й сервісів.3.7. З метою реалізації прав Користувачів та якісного виконання Venta-CRM своїх зобов’язань, передбачених угодами між Користувачем і Venta-CRM, Venta-CRM може ознайомлюватися з інформацією, що міститься в облікових записах (своєчасне вирішення технічних проблем, припинення незаконних дій, що порушують права користувачів і/або Venta-CRM і т.д.)
4. ДОДАТКОВІ УМОВИ4.1. Venta-CRM має право вносити зміни в дану Угоду. У випадку внесення в Угоду істотних змін, Venta-CRM додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.4.2. Venta-CRM не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення і використання інформаційних даних і інших технічних питань.4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даного Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даного Угоди, або будь-яке їхнє порушення не скасовує дію цього положення або умови.4.4. До даної Угоди й відносинам між Venta-CRM і Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.

Угода користувача

Дана Угода Користувача (далі «Угода») укладається між Вами (далі «Користувач») і ФОП Омелян О.О. (далі Venta-CRM») і регулює всі види використання інтернет-сайту https://venta-crm.com/ (далі «Сайт»), який є власністю й управляється Venta-CRM, послуг, які надає Venta-CRM, завдяки Сайту й усієї інформації, яка доступна на Сайті.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Використовувати Сайт дозволено тільки особі (Користувачу), який прийняв усі умови даної Угоди
1.2. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв’язаним умовами даної Угоди з Venta-CRM. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Користувача й Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які послуги, які надаються в рамках Сайту.
1.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту — як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).
1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.
1.5. Якщо закон країни проживання або знаходження Користувача забороняє використовувати Сайт із будь-яких причин, Користувач не повинен використовувати Сайт, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови даної Угоди залишаються в силі.
2. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН2.1. Доступ до Сайту для використання наданих з його допомогою сервісів можливий тільки для зареєстрованого Користувача (для якого створений обліковий запис).
2.2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов’язаний сповістити про це Venta-CRM і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).
2.3. При використанні Сайту Користувачеві заборонено:
2.3.1. створювати більш одного безкоштовного облікового запису на Сайті;
2.3.2. реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація Користувача Адміністратором у рамках відповідного Аккаунту, а також Аккаунту фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
2.3.3. розпалювати й сприяти розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
2.3.4. здійснювати дії, що порушують права, волю, честь і гідність будь-якої особи;
2.3.5. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності й/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, які належать Venta-CRM і/або третім особам;
2.3.6. розміщувати інформацію, яка порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
2.3.7. розміщувати матеріали порнографічного характеру й матеріали, заборонені до публікації законодавством про суспільну мораль;
2.3.8. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації користувачів інших акаунтів;
2.3.9. намагатися отримати доступ до облікового запису й/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, за допомогою обману, зловживання довірою, підбора логіну й паролю;
2.3.10. розміщувати комп’ютерні віруси й/або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання й/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
2.4. Відповідальність Користувача:2.4.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.
2.4.2. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.
2.4.3. Користувач зобов’язується самостійно й за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
2.4.4. якщо Користувачем не доведене зворотне, будь-які дії на Сайті, здійснені з використанням його облікового запису й/або його логіну й паролю, вважаються здійсненими цим Користувачем, при цьому Користувач несе повну відповідальність за такі дії, їх наслідки й результати, у т.ч. якщо використання облікового запису Користувача третьою особою було санкційовано Користувачем.
2.4.5. у випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації, що порушує угоди між Сторонами або чинне законодавство, Venta-CRM має право без повідомлення, за власним розсудом блокувати доступ до такої інформації на строк, необхідний для встановлення законності розміщення та використання такої інформації.
2.4.6. за порушення умов даної Угоди, Venta-CRM має право блокувати доступ Користувача до Сайту й/або видалити обліковий запис Користувача.
2.4.7. Користувач, що володіє правами реєстрації нового Користувача у рамках свого Аккаунту на Сайті, підтверджує, що на момент створення їм облікового запису для нового Користувача, новий Користувач надав згоду на створення такого облікового запису, та що новий Користувач ознайомився та повністю прийняв умови даної Угоди, умови «Угоди про конфіденційність» і умови інших угод, передбачених на Сайті, які є обов’язковими для виконання при використанні Сайту та Сервісів. В іншому випадку Коистувач несе повну та самостійну відповідальність за дії нового користувача при використанні їм Сайту та Сервісів.
2.4.8. Користувач, надаючи у використання свій обліковий запис іншій особі підтверджує, що на момент надання можливості такого використання, новий користувач ознайомився та повністю прийняв умови даної Угоди, умови «Угоди про конфіденційність» і умови інших угод, передбачених на Сайті, які є обов’язковими для виконання при використанні Сайту та Сервісів. В іншому випадку Коистувач, що надав доступ до свого облікового запису, несе повну та самостійну відповідальність за дії нового користувача при використанні їм Сайту та Сервісів.
2.4.9. Користувач, що зареєстрував нового користувача в рамках свого аккаунту, має право самостійно видалити обліковий запис цього користувача у будь-який час. Новий користувач не заперечує проти такої умови Угоди.
2.5. Відповідальність Venta-CRM:2.5.1. Venta-CRM не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті (наприклад у випадку, якщо Користувач санкціював доступ третьої особи до інформації Користувача, або якщо третя особа одержала несанкційований доступ), включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
2.5.2. Venta-CRM не відшкодовує збиток, прямій або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
2.5.3. Venta-CRM не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні й контролю інформації, яка розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за вірогідність інформації, її законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
2.5.4. Venta-CRM не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутнім на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.
3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ3.1. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо й відео продукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації й/або об’єктів інтелектуальної власності, які містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
3.2. Дана Угода не надає Користувачеві ніяких майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Venta-CRM або третіх осіб, якщо це явно не зазначене, і усі права власності щодо таких об’єктів залишаються винятково за Venta-CRM і/або відповідною третьою особою.
4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ4.1. Користувач підтверджує, що він ознайомився й повністю прийняв умови «Угоди про конфіденційність» між Користувачем і Venta-CRM, яка є додатком № 1 до Договору.
5. ДОДАТКОВІ УМОВИ5.1. Venta-CRM має право вносити зміни в дану Угоду. У випадку внесення в Угоду істотних змін, Venta-CRM додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.
5.2. Venta-CRM не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних і інших технічних питань.
5.3. Користувач надає Venta-CRM право надсилати Користувачеві повідомлення, які містять інформацію про Сайт, послуги Venta-CRM або іншу інформацію. Користувач погоджуєтеся з тим, що такі повідомлення не розглядаються Сторонами як «спам» (повідомлення, у тому числі рекламного характеру, які Користувач не бажає отримувати).
5.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаться в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їхнє порушення не скасовує дію цього положення або умови.
5.5. Сайт надається Venta-CRM «як є». Venta-CRM не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача. Venta-CRM відповідає за безперебійну й безпомилкову роботу Сайту, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, яка розміщена Користувачем на Сайті, тільки в рамках угод і договорів, укладених між Користувачем і Venta-CRM.
5.6. Venta-CRM має право в однобічному порядку змінювати вартість, види й терміни дії послуг, які надаються в рамках Сайту.
5.7. Venta-CRM може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
5.8. До даної Угоди й відносинам між Venta-CRM і Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо розгляду будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.